Algemene voorwaarden

 1. De koopwaren beantwoorden aan de normen gesteld in de wettelijke bepalingen op de handel in veevoeders, meststoffen, zaai- en plantgoed. Onze aansprakelijkheid reikt nooit verder dan de wettelijke vereisten en onze contractuele voorwaarden.
 2. Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, contant en zonder korting, op een van onze rekeningen, gemeld op de factuur. Uitgifte van handelseffecten of toekenning van betaalmodaliteiten geven geen schuldvernieuwing. Toegestane handelseffecten blijven drager van intresten en verhogingsbeding overeenkomstig art. 3. Wanbetaling van een handelseffect maakt alle uitgegeven handelseffecten onmiddellijk opeisbaar. De ingebrekestelling blijkt tegelijk uit de wanbetaling vanaf de vervaldag. Alle bijkomende kosten van de effecten vallen ten laste van de debiteur. Onze agenten zijn niet gemachtigd tot incasseren, zonder onze voorafgaande volmacht.
 3. Bij wanbetaling of laattijdige betaling, of wanprestatie door een der partijen, wordt het brutofactuurbedrag verhoogd met een intrest ad 1 % per maand, en met een forfaitaire verhoging ad 15 % met een minimum ad 50 euro, vanaf vervaldatum en zonder noodzaak aan maning of ingebrekestelling, de factuur haar eigen ingebrekestelling uitmakend (art.1147 & 1152 BW).
 1. a. Bij wanbetaling of laattijdige betaling van een factuur worden alle andere openstaande bedragen gelijk opeisbaar in hoofdsom als verhogingen overeenkomstig art.3 en kunnen alle leveringen en prestaties worden geweigerd of opgeschort tot de volledige betaling, te onzer keuze, ook die welke in uitvoering zijn, zonder noodzaak aan maning of ingebrekestelling.

  b. Bij wanbetaling of laattijdige betaling van een factuur kan de onderliggende verbintenis door ons steeds worden ontbonden, zonder noodzaak aan maning of ingebrekestelling, en zonder opzegtermijn, ook bij gedeeltelijke betaling, voorschot of afkorting.
 1. a. Onze offertes van prijzen en modaliteiten zijn steeds en enkel indicatief en verbinden ons niet.

  b. De eventuele garanties zijn enkel deze, toegestaan door onze leveranciers.

  c. Onze prijzen en modaliteiten zijn steeds en dagelijks aanpasbaar aan de schommelingen van de leveranciersprijzen en –modaliteiten.
 1. a. Bestellingen zijn pas definitief aanvaard, ofwel vanaf onze schriftelijke bevestiging, ofwel, stilzwijgend door de aanvang van de uitvoering bij ons.

  b. Eventuele afwijkingen op de bestelling of op onze opgaven kunnen geen oorzaak zijn voor, noch aanleiding geven tot schadevergoeding, opschorting of ontbinding door de klant.
 2. Alle protesten van facturen of leveringen moeten aangetekend verstuurd worden naar het adres Hansevelde 1 – 9240 Zele, binnen de termijn van 8 dagen, vanaf de factuur- of leveringsdatum. In geval van geen protest gaat de klant automatisch akkoord met de volledige betaling van de factuur.
 3. Alle verkopen gebeuren ex-ons magazijn en reizen op kosten en risico van de bestemmeling, die enkel verhaal heeft op de transporteur, te onzer uitsluiting. Terugzending kan enkel na akkoord en voor niet-gemanipuleerde en volledige entiteiten.
 4. Verpakkingen en paletten, in waarborg aangerekend, worden tegen dezelfde prijs terugbetaald indien zij ons franco worden terugbezorgd in goed staat binnen dertig (30) dagen. Door ons in bruikleen gegeven containers, kalkstrooiers, of ander materialen of materiëlen, dienen ons franco zijn terugbezorgd binnen dertig (30) dagen. Vanaf de dertigste (30e) dag worden zij door ons als “verkocht” gefactureerd, zonder verdere aanmaning noch ingebrekestelling.
 5. Huidige voorwaarden primeren die van de klant of zijn order. Zij zijn toepasselijk zowel op niet-handelaars als op handelaars.
 6. Voor de uitvoering van huidige verbintenissen heeft Baert Mengvoeders NV de vrije keuze met betrekking tot de rechtbank van het rechtsgebied dat men wenst in te schakelen ter vrijwaring van hun rechten. Het Belgisch Recht is steeds van toepassing in deze geschillen.
 7. De nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De overige bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.
 8. Baert Mengvoeders NV verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking en aanwending van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de en de General Data Protection Regulation (GDPR), van 4 mei 2016. Op uw eenvoudig verzoek kunnen te allen tijde uw persoonsgegevens gegevens verwijderd worden uit onze databestanden voor zover de vigerende wetgeving dit toelaat. Verder kan ons gegevensbeschermingsbeleid te allen tijde opgevraagd worden via info@baertmengvoeders.be